lørdag 20 juli 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 Godt liv

Pinseskoven skal være vild skov

pinseskovenPinseskoven på Kalvebod Fælled er en af de statsejede skove, som i fremtiden skal byde på vild skov. I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar til vild eller urørt skov i 45 skove i det meste af Danmark

Hele Pinseskoven på Kalvebod Fælled skal udlægges til urørt løvskov. Det drejer sig om et areal på 178 hektar. Den sydlige del af Pinseskoven er tidligere udlagt til urørt skov, og hele området bliver derfor sammenhængende. Der vil fortsat være adgang til den urørte skov, og området vil give nye muligheder for friluftsliv, naturformidling, turisme og unikke naturoplevelser. Det må dog også forventes at skoven kan blive mere ufarbar, med flere væltede træer og mere stående vand.

Naturstyrelsen afholder 5. oktober kl. 17.00-18.30 et offentligt møde om projektet ved Pinseskoven, hvor Sven Norup fra Naturstyrelsen vil forklare, hvad det indebærer. Mødested: Porten ved Frieslandsvej. Varighed 1,5 time.

pinseskov kortI urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Skovdrift eller fjernelse af træer og dødt ved er forbudt. Til gengæld må man gerne lave naturpleje for at gavne biodiversitet, f.eks. have afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik. Urortø skov skal være åbent for friluftsliv for borgerne. Det er tilladt at bekæmpe af invasive arter og fælde træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko. Jagt og fiskeri kan også være tilladt.

Foto: På kortet er udpegning af ny urørt løvskov indtegnet med blå streg. De grønne skraveringer viser arealer, der allerede er omfattet af en eksisterende beskyttelse. Den røde cirkel viser mødestedet for informationsturen 5. oktober.

Baggrund
I 2016 blev et flertal i Folketinget enige om at skabe mere urørt skov, hvor der ikke må fældes træer eller på anden måde røres ved naturen. Men først nu er aftalepartierne klar med de endelige udpegninger af urørt skov. Aftalen fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar. Til sammenligning udgør statens skove i alt 110.000 hektar plus 90.000 hektar med anden natur såsom enge og heder.

"Vi skaber store sammenhængende områder, hvor naturen får lov til at gå sin gang til glæde for blandt andet insekter og svampe. Vi giver danskerne mere vild natur i de danske skove og nye naturoplevelser med masser af gamle og rådne træer fulde af liv", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). 

De 13.800 hektar bliver til enten urørt skov, hvor al træfældning er forbudt, eller 'anden biodiversitetsskov', hvor træfældning fortsat vil være tilladt. Pinseskoven er en af de 21 skove, hvor der skal være helt urørt skov. De øvrige 24 skovområder skal være 'biodiversitetesskove' eller en blanding af de to former.

Fakta:
Pinseskoven på Vestamager er langt overvejende selvgroet birkeskov på strandeng. Strandengene er oprindeligt havbund, der blev inddæmmet i 1940erne. Naturstyrelsen overtog arealet fra militæret i 1983 og tilplantede ca. 30 ha med eg, lind og rødel. Disse områder er i dag en del af blandt andet Pinseskoven, der sammen med Fasanskoven er de eneste skovområder på Kalvebod Fælled.

Jordarterne i området består af havaflejringer med sand, havaflejret ler og skaller. Hovedparten af området ligger niveaumæssigt under havets overflade, og er mod syd og vest omgivet af et markant kystbeskyttende dige.

Selv om pionertræarter som birk, asp, eg og poppel sår sig villigt, har foryngelsen været sparsom, da hjortevildtet har ædt det meste om vinteren. Skovene fremstår derfor lysåbne og med bar bund.

Ca. 80 % er selvgroet birk, der kan dateres tilbage til 1960. De sidste 10 år har der ikke været hugstindgreb, så den fremtræder i dag med et urørt præg. Flere steder er der skovlysninger til glæde for dagsommerfugle og botanikken. Herudover findes der 22,9 ha med eg/lind i blanding. Arealerne var oprindeligt hegnet for at holde hjortevildtet borte, men hegnene er i dag afviklet. 10 ha (7 %) af arealerne i Pinseskoven udlagt som eng og slette. Arealerne holdes åbne gennem dåvildtets afgræsning.
 
Særlige levesteder - biodiversitet
Skoven er del af Natura 2000 område nr. 143 og Kalvebodkilefredningen. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde med fugle som stor og lille skallesluger, rørhøg, vandrefalk, klyde, mosehornugle, rørdrum, troldand, fiskeørn og almindelig ryle på udpegningsgrundlaget. Pinseskoven udpeges i sin helhed som urørt skov.

Sjældne arter
Området ligger på én af de store trækruter for fugle mellem det nordlige Skandinavien og det sydlige Europa, hvorfor der ofte kommer sjældne fuglearter forbi som f.eks. tredækker, dværggås, kærløber og rovterne. Det er desuden et vigtigt yngleområde for en række truede fuglearter.
Botanisk er der flere arter i området, som er særligt sjældne i Danmark og her har et af de få voksesteder: Øresundshønsetarm der blandt andet vokser talrigt på gul engmyretuer, og brændeskærm der har en stor bestand på Koklapperne og som i Danmark formentlig kun vokser på Amager. Herudover er der blå iris, der er kendt for, kun at vokse på Amager og Saltholm.

I Pinseskoven er en ny dansk dagssommerfugleart Ilia (Apatura ilia) indvandret i 2011 og der findes nu, som det eneste sted i Danmark, en lille population i området.
 
Udvalgte særligt truede arter
Kost-nellike, næringsfattigt Gylden grynskælhat, Rod-gråblad, Sortfodet stilkporesvamp, tidlig ornamentsvirreflue.
 
Andre forhold
Kalvebod Fælled er et usædvanligt eksempel, efter danske forhold, på et naturområde som efter inddæmningen har udviklet sig mere eller mindre naturligt fra blotlagt havbund med sand, sten og muslinger, til nu strandeng, strandsump og strandoverdrev, med partier af krat, tagrør og højt græs. Der er således tale om en naturlig succession, hvor planter og dyr indvandrer af sig selv til et nyt areal. Pinseskoven er del af Naturpark Amager.
(Kilde: Naturstyrelsen)

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme